Mjölby Företagscentrums stadgar

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn (firma) är Företagscentrum i Mjölby kommun, ideell förening.

Föreningens ändamål är:

att fungera som mötesplats för företagsamheten,

att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft

att bidra till utveckling av och tillväxt hos de enskilda medlemsföretagen

att utveckla företagsklimatet i Mjölby kommun

att bidra till att tillgodogöra den lokala företagsamheten sådan utvecklings- och andra tjänster som på unions-, central- och regional nivå erbjuds näringslivet

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap och avgifter

Medlemmar i föreningen är företag, föreningar och organisationer.

Medlemmar antas av styrelsen efter egen ansökan. Medlem förbinder sig att godta föreningens stadgar.

Medlem i föreningen skall erlägga årlig medlemsavgift samt serviceavgift.

Avgifterna faktureras december och avser nästkommande kalenderår.

Nytillkomna medlemmar under kalenderåret debiteras resterande månader av kalenderåret, från och med månaden efter styrelsen beslutat om antagande. Månadsavgiften är 1/12-del av årskostnaden.

Avgifternas storlek beslutas av ordinarie föreningsstämma. Beslutad avgiftsändring träder i kraft efter hand som avgifter förfaller till betalning från och med närmast följande halvårsskifte.

Uppsägning av medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen minst tre månader före utgången av löpande avgiftsperiod. I annat fall förlängs medlemskapet i tolv månader.

Medlem som trots skriftlig anmaning inte fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen kan med omedelbar verkan uteslutas av styrelsen.

Medlem som uppenbart motarbetar föreningens syften kan med omedelbar verkan uteslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma.

§ 3 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman till vilken alla medlemmar skall kallas.

Ordinarie föreningsstämma skall äga rum varje år i maj månad. Extra föreningsstämma skall avhållas när styrelsen finner detta erforderligt, om föreningens valda revisorer påyrkar det eller om det för uppgivet ändamål påkallas av minst en femtedel av de medlemmar som fullgjort sina åtaganden enligt stadgarna.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall, tillsammans med föredragningslista och av medlemmar och eller styrelsen väckta förslag, skriftligen per post, fax eller e-post tillställas samtliga medlemmar, som finns upptagna på senast tillgängliga medlemsförteckning, minst 14 dagar före mötet.

Kallelse till extra föreningsstämma skall tillsammans med föredragningslista och eventuellt väckta förslag på samma sätt tillställas medlemmarna minst sju dagar före mötet.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlem företräds av vederbörande företagsledare eller av den som denne skriftligen befullmäktigat.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

a) Öppnande av styrelsen ordförande eller vice ordförande

b) Val av ordförande och sekreterare för stämman

c) Val av två protokollsjusterare

d) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

e) Föredragning av styrelsens årsberättelse med balans- och resultaträkningar

f) Föredragning av revisorernas berättelse

g) Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsårets förvaltning

i) Beslut om medlems- och serviceavgifter

j) Beslut om antal styrelseledamöter

k) Val av styrelseledamöter

l) Val av två revisorer

m) Val av två revisorssuppleanter

n) Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

o) Motioner från medlemmar

p) Förslag från styrelsen

q) Övriga ärenden

r) Avslutande av mötet

Ärende som väcks av enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars och skall föreläggas stämman som motion tillsammans med yttrande och förslag till beslut från styrelsen.

Väcks förslag i ärende som ej förekommer på dagordningen vid sittande stämma, kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men ej till beslut.

Reservationer till beslut vid stämma skall vara skriftliga och inlämnade till stämmans sekreterare innan mötet avslutas.

Justerat protokoll från stämma skall finnas tillgängligt vid kansliet och meddelande härom skall skriftligen tillställas samtliga medlemmar.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas mellan ordinarie föreningsstämmor av en styrelse bestående av minst 7 och högst 9 ledamöter.

Styrelseledamot väljs för en mandatperiod av två år. Fyllnadsval omfattar återstående mandatperiod.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt i övrigt erforderliga funktionärer.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår och på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför om mer än halva styrelsen är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som skall föreligga färdigt för justering av ordföranden jämte därtill utsedd styrelseledamot inom 14 dagar efter styrelsesammanträde.

§ 5 Ekonomisk förvaltning och revisorer

Föreningens löpande ekonomiska angelägenheter handhas av styrelsen. Skulle styrelse ej ha utsetts svarar föreningsstämman för den ekonomiska förvaltningen intill dess styrelse utsetts eller föreningen upplösts.

Räkenskapsår, tillika verksamhetsår, skall vara kalenderår.

Styrelsen skall avge en berättelse över sin förvaltning, inklusive balans- och resultaträkning, vilken inom tre månader efter verksamhetsårets utgång skall överlämnas till revisorerna.

Revisorerna skall inom en månad därefter avge berättelse över sin granskning av förvaltningen.

§ 6 Valberedning

Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter.

Föreningsstämman väljer tre ledamöter till valberedningen varav en skall väljas som ordförande. Ledamot i valberedningen, liksom ordföranden väljs för ett åt i taget.

De av föreningsstämman till valberedningen valda ledamöterna kan omväljas för högst tre mandatperioder.

Valberedningen skall under verksamhetsåret löpande hålla sig underrättad om föreningens och förtroendevalda funktionärers verksamhet.

Valberedningen skall till ordinarie föreningsstämma avge förslag på kandidater till de förtroendeposter som är föremål för val vid stämman med undantag av valberedningens funktionärer. Förslaget skall tillställas styrelsen senast den 1 april.

§ 7 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie eller extra sammankallad föreningsstämma varvid 2/3 av närvarande, röstberättigade medlemsrepresentanter är ense. Förslag om ändring av stadgar lämnas av styrelsen.

Röstberättig är den person som är företagets representant och har bolagets fullmakt.

Förslag till ändring av stadgar skall utsändas med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

Beslutad stadgeändring träder i kraft med omedelbar verkan om ej föreningsstämman beslutar annat. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.

§ 8 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas på ordinarie föreningsstämma och bekräftas på en därpå följande extra föreningsstämma tidigast tre månader efter den ordinarie föreningsstämman.

För beslut om upplösning krävs att minst 2/3 av närvarande, röstberättigade, medlemsrepresentanter är ense härom.

Föreningens tillgångar efter likvidation skall användas på sätt som beslutas vid ordinarie föreningsstämma. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.