Uppdraget

Företagscentrum är ett forum för utveckling och samarbete. Här samlas företag från alla branscher, små som stora, för att i samverkan utveckla sin verksamhet, skapa nya affärskonstellationer och lösa gemensamma problem. Företagscentrum verkar också för bra förutsättningar för företagande i hela kommunen. Företagscentrum ska även hålla sig ajour med regionala och nationella resurser.

Basverksamhet

Vara en resurs för medlemmarna enligt deras egna önskemål. Aktivt söka kontakt med medlemsföretagen för att fånga upp frågeställningar och samverkansmöjligheter. Aktivt förmedla nyttigheter till medlemmarna.

Projektverksamhet

Företagscentrum ska initiera och driva projekt som har värde för företagandet i kommunen.

Kompetensutveckling

Företagscentrum ska fånga upp utbildnings- och kompetensbehov hos företagen och försöka tillgodose dessa antingen i egen regi eller via befintliga externa utbildningar.

Aktiviteter

Företagscentrum ska vara en mötesplats för ortens företag. Detta sker genom olika aktiviteter som till exempel medlemskvällar, frukostmöten och seminarier.

Samarbete med Mjölby kommun

Företagscentrum har ett nära och bra samarbete med Mjölby Kommun. Det gagnar medlemmarna i form av smidig väg in till rätt instans i kommunen. Det gör också att medlemmarna får en bra kommunikationsväg in till kommunen med åsikter och tankar om förutsättningarna för företagandet.

Opinionsbildning

Företagscentrum framför medlemmarnas ståndpunkt och synpunkter i olika aktuella frågor till kommunen, arbetsförmedlingen och andra samhällsnyttiga instanser.

Övriga nyttigheter för medlemmarna

Företagscentrum ska

  • löpande teckna förmånliga avtal inom olika områden
  • representera kommunens företag externt vid olika arrangemang
  • medverka till nätverkande regionalt för medlemsföretagen